Wat is een garantiebewijs? Wat u moet weten | Vertrouwen & Willen (2023)

Als u op het punt staat uw eerste huis te kopen of te verkopen, wilt u geïnformeerd worden over het concept van eengarantie akte. Dit vastgoeddocument biedt kopers een hoog niveau van bescherming en speelt een belangrijke rol bij onderhandelingen en eigendomsoverdracht. Als koper wilt u zeker informeren naar een garantiebewijs. Als verkoper moet u bereid zijn om er een te verstrekken. Dit geldt vooral als u gemotiveerd bent om te verkopen in een concurrerende markt. In deze gids behandelen we alles wat u moet weten over garantiebewijzen: wat ze zijn, waarvoor ze worden gebruikt, hoe u er een kunt verkrijgen en antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat is een garantiebewijs?

Een garantiebewijs is een document dat in onroerend goed wordt gebruikt om te bevestigen dat een eigendom vrij en duidelijk eigendom is. Dit betekent dat de eigenaar terecht vrij is van pandrechten, hypotheken of andere soorten claims. Met andere woorden, een garantiebewijs wordt gebruikt om eigendom te bewijzen.

Garantiebewijzen komen om de hoek kijken bij een vastgoedtransactie. De verkoper en de koper zijn erbij betrokken, die beiden een particulier of een bedrijf kunnen zijn. De verkoper gebruikt de garantieakte om aan de koper te bewijzen dat hij het recht heeft om het onroerend goed te verkopen.

Als huizenkoper is een garantiebewijs de gouden standaard. Het biedt het hoogste niveau van bescherming omdat u gemoedsrust zult hebben in de wetenschap dat geen andere entiteit een juridische claim op het onroerend goed heeft. In het geval dat een garantiebewijs ontbreekt, kan een koper in een nachtmerriesituatie terechtkomen. Ze zouden zo opgewonden kunnen zijn om het proces van het kopen van een huis te starten, om er vervolgens achter te komen dat er pandrechten op het onroerend goed rusten. Als u van plan bent onroerend goed te verkopen, zorg er dan voor dat u een garantiebewijs verkrijgt om uw eigendom aan potentiële kopers te bewijzen.

Andere soorten akten zijn onder meer bijzondere garantiebewijzen,stopclaim daden, Enoverdracht op overlijdensakten. Het verschil tussen dit soort daden heeft doorgaans te maken met het soort garanties en beschermingen dat aan de koper wordt aangeboden.

Hoe werken garantiebewijzen?

Garantiebewijzen werken door een koper van onroerend goed een hoog niveau van bescherming en zekerheid te bieden. Ze hebben de akte nodig wanneer ze een hypotheek aanvragen en wanneer ze een eigendomsverzekering gaan afsluiten.

Zowel kopers als financiële entiteiten zullen de garantieakte willen zien om te verifiëren dat:

 • De huidige eigenaar van het pand is vrij en vrij eigenaar van het pand

 • Het onroerend goed heeft geen pandrechten of vorderingen erop

 • De eigenaar heeft het wettelijke recht om de titel over te dragen

 • De titel zelf zal niet onderhevig zijn aan claims van derden die de eigendom van het onroerend goed in gevaar zouden kunnen brengen

 • De huidige eigenaar verzekert het eigendomsrecht van de koper op het onroerend goed

Nadat de garantieakte is ondertekend, kan de koper de verkoper juridisch aanklagen als er eigendomsproblemen optreden. Dat komt omdat de akte als garantie dient, waardoor de verkoper wettelijk aansprakelijk wordt gesteld als hij op enigerlei wijze het contract schendt.

Wat is het verschil tussen een akte en een garantieakte?

U vraagt ​​zich misschien af ​​hoe een garantieakte verschilt van een traditionele akte. Een traditionele akte draagt ​​eenvoudig het eigendom van een onroerend goed over van de ene partij op de andere (met andere woorden, de verkoper op de koper). Degene die legaal de akte bezit, is de rechtmatige eigenaar van het onroerend goed.

Een garantiebewijs daarentegen bevat bijzondere toezeggingen die de verkoper aan de koper doet. Deze verzekeringen of beloften worden 'verbonden' genoemd. Gemeenschappelijke garanties omvatten dingen zoals:

 • De verkoper is eigenaar van de grond waarop de woning staat

 • Eigenaar kan de titel van rechtswege overdragen

 • Er zijn geen openstaande vorderingen of pandrechten op het onroerend goed

Garantieakteformulieren kunnen ook convenanten voor de toekomst bevatten. Voorbeelden zijn onder meer:

 • De koper wordt niet verrast met een claim van een andere partij

 • Als zich claims van derden voordoen, zal de verkoper de koper verdedigen

 • De verkoper zal alles doen wat nodig is om de titel over te brengen als zich problemen voordoen

Als huizenkoper is het voordelig om waar mogelijk een garantiebewijs te verkrijgen in plaats van een traditionele akte. Zoals u waarschijnlijk kunt zien, biedt een garantiebewijs bescherming en zekerheid tegen onaangename verrassingen, zoals claims van derden. Wanneer u een huis koopt, wilt u er zeker van zijn dat u zonder enige betwisting de rechtmatige eigenaar van het onroerend goed bent.

Veelgestelde vragen over garantiebewijzen

Nu we een algemeen begrip hebben van hoe garantiebewijzen werken, heeft u waarschijnlijk wat meer gespecialiseerde vragen om uw begrip te verbeteren. Hier zijn enkele antwoorden op vragen die verkopers en kopers willen weten:

Zijn garantiebewijzen goed?

Ja, garantiebewijzen zijn goed. Deze vraag komt vaak voor nieuwe huizenkopers en -verkopers omdat ze worden blootgesteld aan een wereld van nieuw jargon. Onthoud vooral als koper dat u een garantiebewijs wilt eisen. Het biedt u het beste beschermingsniveau omdat het garandeert dat de vorige eigenaar aansprakelijk wordt gesteld als zich problemen voordoen die het rechtmatige eigendom betwisten.

Bewijst een garantiebewijs het eigendom?

Nee, een garantiebewijs bewijst geen eigendom. Een titelonderzoek is de beste manier om te bewijzen dat een schenker rechtmatig eigenaar is van een onroerend goed. De garantieakte is een wettelijk document dat de koper bescherming biedt. Met andere woorden, de eigendomstitel en de garantieakte werken samen.

De eenvoudigste manier om dit te begrijpen, is door de aankoop van een artikel als analogie te gebruiken. Stel dat je een nieuwe stofzuiger hebt gekocht met garantie. De garantie geeft aan dat u de eigenaar bent van de stofzuiger, maar het is geen wettelijk bewijs van eigendom. Het zijn de ontvangst- en transactiegegevens die uw rechtmatige eigendom bewijzen. De garantie geeft u echter gemoedsrust, want als er zich problemen voordoen met de stofzuiger die niet uw schuld waren, kunt u naar uw verkoper gaan en een claim indienen om de situatie te verhelpen.

Een huistitel en garantiebewijs werken op dezelfde manier.

Wie profiteert het meest van het vastleggen van een garantiebewijs?

De koper of rechthebbende van een onroerend goed profiteert het meest van het verkrijgen van een garantiebewijs. Door het vastleggen van een garantiebewijs geeft de verkoper zekerheid aan de koper mocht er iets onverwachts gebeuren. Als een derde partij een claim tegen het onroerend goed heeft ingediend, zelfs als de verkoper hiervan niet op de hoogte was, is de verkoper wettelijk verplicht om het probleem te verhelpen. De koper wordt een hoge mate van bescherming geboden en profiteert dus het meest.

Moet u een garantiebewijs krijgen?

Als u op de markt bent om een ​​huis te kopen, moet u waar mogelijk absoluut een garantiebewijs verkrijgen. Een gemotiveerde verkoper zal bereid zijn om binnen redelijke grenzen aan uw eisen te voldoen, op voorwaarde dat u een gekwalificeerde koper bent.

Ze zullen begrijpen dat je gestimuleerd wordt om jezelf zoveel mogelijk te beschermen. Bovendien moet een verkoper met een zuiver geweten er geen moeite mee hebben om een ​​garantiebewijs op te nemen. Als ze aarzelen om je er een te geven, zal dat een goede reden zijn om ze te onderzoeken en te ontdekken wat hun redenering is.

Het kopen van onroerend goed is tenslotte waarschijnlijk een van de grootste aankopen die u in uw leven zult doen. Als u ervoor kiest om garantie te krijgen voor alledaagse artikelen zoals een stofzuiger of een laptop, dan moet u absoluut een garantie voor uw huis hebben.

Hoe u een garantiebewijs krijgt

Om eengarantie akte, kunt u samenwerken met uw makelaar. U kunt ook online sjablonen vinden die u kunt downloaden. De akte zelf moet de datum van de vastgoedtransactie vermelden, de volledige wettelijke namen van alle betrokken partijen, een beknopte beschrijving van het onroerend goed in kwestie en de handtekeningen van alle partijen. Een garantieakte moet notarieel worden bekrachtigd om juridisch bindend te zijn.

Nu u weet hoe garantiebewijzen werken, wilt u waarschijnlijk verder gaan met het verkrijgen ervan. Als je een verkoper bent, zal het je advertentie helpen opvallen en je potentiële kopers enige zekerheid geven. Als koper bent u op zoek naar deze gouden standaard, want het hoogste beschermingsniveau geeft u gemoedsrust. Zolang er geen openstaande pandrechten of claims in de schaduw liggen, kan een garantiebewijs tot een win-winsituatie leiden.

Als u bezig bent met het kopen of verkopen van een huis, is dit ook het perfecte moment om na te denken over het bijwerken of vestigen van uwlandgoed plan. Vastgoedtransacties zijn een geweldige trigger die u zou moeten motiveren. U staat immers op het punt een dynamische verschuiving in uw vastgoed en vermogen te ervaren. Dit betekent dat u uw huis moet toevoegen aan of verwijderen uit uw lijst met activa in uw testament en/of trust, en ook uw begunstigden moet evalueren.

Bij Trust & Will bieden we online estate planning-diensten die het gemakkelijk maken om uw estate plan op elk moment bij te werken (of op te stellen). Ons doel is om het zo gemakkelijk en betaalbaar te maken dat u het niet uitstelt. Bescherm uzelf en uw dierbaren door vandaag nog aan de slag te gaan!

Is er een vraag die we niet hebben beantwoord? Neem vandaag nog contact met ons op of chat met een live vertegenwoordiger van de ledenondersteuning!

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 09/12/2023

Views: 6487

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.